[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_element_gap _id=”4″ ][cs_element_text _id=”5″ ][cs_content_seo]Det är länsstyrelsen som beslutar föreskrifter om vilka vattenområden i länet som man får köra vattenskoter i. Det framgår i deras föreskrifter att det är tillåtet att köra i allmänna farleder samt vattenområden som fått ett godkännande.
Det går bra att köra vattenskoter i vattenområden där annan mänsklig verksamhet pågår och där buller från vattenskoterförare inte utgör en olägenhet för miljö eller allmänheten. Utöver dessa vattenområden går det också bra att köra i områden utan närhet till bostadsområde eller fritidshusområde. Det går även bra att köra i vattenområden som har liten värde för natur- och kulturmiljövården, friluftslivet, biologisk mångfald och yrkes eller fritidsfiske.
Ett annat vattenområde där vattenskotrar är tillåtna är områden som inte bidrar till olägenheter för allmänheten genom buller. Vattenskoterkörning får heller inte medför risk för skador eller störningar för djur- eller växtliv.
Länsstyrelsen är den myndighet som meddelar föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder och var det är tillåtet att köra vattenskoter. För uppvisning eller tävling gäller särskilda bestämmelser. Det finns också undantag när det gäller kustbevakningen. Kustbevakningen får köra i andra vattenområden än de som avses. Även Sjöfartsverket får efter samråd med Transportstyrelsen ge dispens i enskilda fall. Ett exempel är användning av vattenskoter vid samhällsnyttigt ändamål eller sjöräddning.
Länsstyrelsen ska höra med kustbevakningen, sjöfartsverket, Transportstyrelsen och andra berörda kommuner innan de meddelar föreskrifter om var det är tillåtet att köra vattenskoter. De föreskrifter som länsstyrelsen beslutar ska underrättas till Transportstyrelsen, sjöfartsverket, kustbevakningen, polismyndigheten, havs- och vattenmyndigheten samt naturvårdsverket. Den som kör vattenskoter i vattenområden som strider mot länsstyrelsens föreskrifter döms till penningböter.
Vi på CSM vattenskoterutbildning tar i samband med den praktiska körningen hänsyn till Länsstyrelsens föreskrifter. När ni besöker oss för den praktiska körningen kommer ni att bli informerade om vart det är tillåtet att köra samt vilka områden vi ska undvika. Här kan ni läsa mer om länsstyrelsens föreskrifter.\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][/cs_content]