FAQ om vattenskoter

Vilka regler är det som gäller för att köra en vattenskoter? Här hittar du de vanligaste frågorna om förarbevis för vattenskoter.

I förordningen om användning av vattenskoter framgår vattenskoter reglerna. Vattenskoterkörning är endast tillåtet i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag. Som vattenskoterförare ansvarar du för att följa sjölagen och de sjövägsregler som gäller. Du har samma ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de sjövägsregler som finns och känna till de lagar som gäller. Alla bestämmelser kring fartgräns, nykterhet, väjningsregler, uppträdande till sjöss är regler som även gäller vattenskoterförare. Detta är också något som vi uppmärksammar i vår utbildning om du bokar en kurs hos oss på CSM för att erhålla ett förarbevis för vattenskoter.

För dig som kör vattenskoter gäller även regler som berör miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter. Om man som vattenskoterförare inte följer dessa regler kan polisen från och med den första Juli 2021 utfärda ordningsböter på plats för störande och onödigt vatten.

Sjörättsligt jämställs vattenskotrar med andra typer av fritidsbåtar, dock med undantag att du som förare måste ha fyllt 15 år. När det handlar om barn eller unga på sjön brukar Kustbevakningen informera och upplysa om vad som gäller. Om ett barn inte följer reglerna för vattenskoter kontaktas vårdnadshavarna. Du kan läsa mer om vattenskoter regler på kustbevakningens hemsida.

Regeringen införde år 2019 en åldersgräns på 15 år för att köra vattenskoter. I vattenskoterförordningen framgår det att Transportstyrelsen kan göra undantag för personer som har licens från ett medlemsförbund i Riksidrottsförbundet. I särskilda bestämmelser för uppvisning och tävling kan personer vars ålder understiger 15 år få dispens om de tränar inför sådana tävlingar eller deltar i tävlingar som ett sådant förbund ansvarar för. Med andra ord är det möjligt att framföra en vattenskoter om åldern understiger 15 år. Dock behöver ansökan uppfylla specifika krav. Man måste ha en giltig licens från svenska Motorsportsförbundet samt intyg. I intyget ska det framgå att personen deltar i träning eller tävling som anordnas av Svenska motorsportsförbundet. För att beviljas körning av vattenskoter om åldern understiger 15 år behöver man göra en digital ansökan via Transportstyrelsen.

Åldersgränsen på 15 år sammanfaller med åldersgränsen som gäller för att köra moped och att man är straffmyndig vid 15års ålder. Ett av skälen till att det infördes en åldersgräns på 15 år från och med den första Juni 2019 beror på att personer som framför en vattenskoter ska kunna göra en bedömning gällande fordonets påverkan på miljö och andra människor när man kör. I många fall har en vattenskoter fartresurser på ungefär 130 km/timmen. Att köra intensivt kan orsaka buller och oljud som uppfattas som störande för människor och djur.

Läs mer om vilka krav som ställs på vattenskoterförare på kustbevakningens hemsida.

CSM bedriver vattenskoterutbildningar där deltagarna efter genomförd utbildning erhåller ett körkort för vattenskoter. Vattenskoterutbildningen kostar 3999:-/person och det som ingår i priset är lånande av vattenskoter, säkerhetsutrustning, kursmaterial med mera. Deltagaren behöver endast ha med sig passande kläder. När deltagaren bokat sin utbildning för vattenskoter får den en faktura via mail där pris och annan information framgår. Därefter läser deltagaren kursmaterialet som finns tillgängligt på vår hemsida. När detta moment är avklarat väntar en lärarledd genomgång som avrundas med det teoretiskt prov. Det slutgiltiga steget är den praktiska körningen av vattenskoter. Efter att samtliga moment är avklarade erhåller deltagaren ett körkort för vattenskoter. Inga andra kostnader tillkommer i vattenskoterutbildningen. Om deltagaren inte skulle klara av det teoretiska eller praktiska momentet tillkommer inga extra kostnader. Körgaranti ingår i priset när man väljer att genomgå en vattenskoterutbildning hos oss på CSM. För att erhålla ett körkort för vattenskoter ställer Transportstyrelsen krav på att samtliga moment behöver vara avklarade. Priset för vattenskoter körkort kan skilja sig åt mellan olika utbildningsanordnare. En del utbildningsanordnare väljer att inte inkludera exempelvis lånande av vattenskoter, bränslekostnader med mera. Vi på CSM värnar om våra deltagare och har därför tagit beslut att allt är inkluderat i priset för att erhålla ett körkort för vattenskoter. Inga förkunskaper krävs för att erhålla ett vattenskoter körkort. Däremot måste deltagarens ålder vara minst 15 år. Besök Transportstyrelsens sida för att läsa mer om kursupplägg och vattenskoter körkort pris. Inga förkunskaper krävs för att erhålla ett vattenskoter körkort. Däremot måste deltagarens ålder vara minst 15 år. Besök Transportstyrelsens sida för att läsa mer om kursupplägg och vattenskoter körkort pris.

Det är länsstyrelsen som beslutar föreskrifter om vilka vattenområden i länet som man får köra vattenskoter i. Det framgår i deras föreskrifter att det är tillåtet att köra i allmänna farleder samt vattenområden som fått ett godkännande.

Det går bra att köra vattenskoter i vattenområden där annan mänsklig verksamhet pågår och där buller från vattenskoterförare inte utgör en olägenhet för miljö eller allmänheten. Utöver dessa vattenområden går det också bra att köra i områden utan närhet till bostadsområde eller fritidshusområde. Det går även bra att köra i vattenområden som har liten värde för natur- och kulturmiljövården, friluftslivet, biologisk mångfald och yrkes eller fritidsfiske.

Ett annat vattenområde där vattenskotrar är tillåtna är områden som inte bidrar till olägenheter för allmänheten genom buller. Vattenskoterkörning får heller inte medför risk för skador eller störningar för djur- eller växtliv.

Länsstyrelsen är den myndighet som meddelar föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder och var det är tillåtet att köra vattenskoter. För uppvisning eller tävling gäller särskilda bestämmelser. Det finns också undantag när det gäller kustbevakningen. Kustbevakningen får köra i andra vattenområden än de som avses. Även Sjöfartsverket får efter samråd med Transportstyrelsen ge dispens i enskilda fall. Ett exempel är användning av vattenskoter vid samhällsnyttigt ändamål eller sjöräddning.

Länsstyrelsen ska höra med kustbevakningen, sjöfartsverket, Transportstyrelsen och andra berörda kommuner innan de meddelar föreskrifter om var det är tillåtet att köra vattenskoter. De föreskrifter som länsstyrelsen beslutar ska underrättas till Transportstyrelsen, sjöfartsverket, kustbevakningen, polismyndigheten, havs- och vattenmyndigheten samt naturvårdsverket. Den som kör vattenskoter i vattenområden som strider mot länsstyrelsens föreskrifter döms till penningböter.

Vi på CSM vattenskoterutbildning tar i samband med den praktiska körningen hänsyn till Länsstyrelsens föreskrifter. När ni besöker oss för den praktiska körningen kommer ni att bli informerade om vart det är tillåtet att köra samt vilka områden vi ska undvika. Här kan ni läsa mer om länsstyrelsens föreskrifter.

En vattenskoter hastighet varierar beroende på tillverkare och hästkrafter. Idag kan en vattenskoter ha en motorstyrka mellan 300-400 hk och därmed komma upp i hög hastighet. De vattenskotrar som vi använder i utbildningen för vattenskoter körkort består av allt mellan 90-300 hk.

Enligt vattenskoterförordningen är definitionen av en vattenskoter följande,

“2§ Med vattenskoter avses i denna lag en vattenfarkost vars skrovlängd understiger fyra meter som.

  1. Har ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla, och.
  2. Har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på skrovet snarare än i farkosten.”

Under 1990-talet gick tillverkningen av vattenskotrar över till vattenjet och därefter fick det stort genomslag. Utvecklingen har gått snabbt. Från tvåtaktsmotorer där vattenskotern hade 100 hästkrafter till att de idag kan ha en motorstyrka mellan 300-400 hk. En vattenskoter som används i tävlingssammanhang kan ha upp emot 700 hk och kommer upp i väldigt hög hastighet. Vattenskoter som har mellan 90-300 hästkrafter uppnår en hastighet om 70 knop, motsvarande 130km/h. Användningen av vattenskotrar har under de senaste åren ökat. Därmed har fler människor kommit i kontakt med vattenskotrar i högre utsträckning.

En vattenskoterförare betraktas som befälhavare och har ett ansvar att köra säkert och inte heller orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, natur eller miljö. En vattenskoter kommer upp i hög hastighet och man behöver anpassa farten efter rådande förhållanden.

Vattenskotrar får enligt vattenskoterförordningen endast framföras i allmänna farleder samt inom områden där länsstyrelsen har beslutat om undantag från det generella förbudet. Länsstyrelsen har beslutat sådana områden i mycket liten omfattning. På kustbevakningens hemsida kan du läsa mer om vattenskotrar.

Från och med första Maj 2022 är det krav på att man behöver ha ett körkort för att köra vattenskoter. För att få köra vattenskoter behöver deltagaren genomgå en vattenskoterutbildning hos en utbildningsanordnare som är godkänd av Transportstyrelsen. En vattenskoterutbildning kan ha olika kursupplägg men måste innefattas av både teori samt praktisk körning.

Hos CSM vattenskoterutbildning blandar vi teori med praktik. Teorin består av att deltagaren läser kursmaterialet och medverkar på en lärarledd genomgång på distans. Den praktiska delen består av körning av vattenskoter och utförande av olika moment. CSM vattenskoterutbildning är av Transportstyrelsen godkända utbildningsanordnare och efter att deltagaren har genomfört en vattenskoterutbildning erhåller den ett körkort för vattenskoter.

Efter att deltagaren är godkänd på vattenskoterutbildningen behöver den på egen hand ansöka om ett körkort för vattenskoter hos Transportstyrelsen. Utbildningsanordnaren anger i Transportstyrelsens utbildarwebb att deltagaren är godkänd. Det går att beställa antingen ett digitalt- eller ett fysiskt vattenskoterkörkort. Efter att deltagaren har ansökt om körkort för att framföra vattenskoter kommer den att få en bekräftelse från Transportstyrelsen. Efter avslutad utbildning kommer det att vara möjligt för deltagaren att köra vattenskoter utan att man tagit ut sitt vattenskoterkörkort. Dock under begränsad period och i förutsättning att man uppvisar ett godkänt kursintyg från en utbildningsanordnare som har tillstånd att bedriva vattenskoterutbildning.

För att få framföra en vattenskoter behöver man ett vattenskoterkörkort. Dock finns det undantagsbestämmelser inom statliga myndigheters verksamhet, exempelvis kustbevakning, polis och försvarsmakten. Det finns också undantag när det gäller de som tränar för att tävla samt de som tävlar med vattenskoter som ett medlemsförbund i Riksidrottsförbundet ansvara för. Det finns inga möjligheter eller undantag att få dispens för att köra vattenskoter utan vattenskoterkörkort.

Läs mer om vilka krav som ställs på vattenskoterförare på Transportstyrelsens hemsida.