Integritetspolicy RH utbildningar AB

Vi på RH utbildningar AB tar den personliga integriteten på fullaste allvar och värnar om dina personuppgifter. Vi följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av RH utbildningar AB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom RH utbildningar AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i de särskilda villkoren för respektive tjänst och denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Ändringar i denna Integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på RH utbildningar ABs webbplatser och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att RH utbildningar AB får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga Integritetsvillkor.

Med “Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, offertförfrågningar, beställningar och webbplatsbeteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

För att du ska få en så bra insyn som möjligt i hur vi arbetar med personuppgifter har vi organiserat vår integritetspolicy i följande avsnitt:

 • Vem som ansvarar för dina personuppgifter och kontaktinformation
 • Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandling
 • Vilka personuppgifter behandlar vi?
 • Varför vi samlar in dina personuppgifter och hur länge de sparas
 • Hantering av personuppgifter för barn
 • Externa länkar
 • Vad du har för rättigheter
 • Vem vi delar dina uppgifter med
 • Cookies
 • Säkerhetsåtgärder

RH utbildningar AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas direkt av en individ till oss, eller för uppgifter som vi hämtar från såväl privata som offentliga register. I vissa sammanhang kan RH utbildningar AB agera personuppgiftsbiträde. I dessa fall upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att reglera hur dina personuppgifter behandlas av RH utbildningar AB. Har du synpunkter, frågor eller andra funderingar kring vår integritetspolicy eller hantering av personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post (kontakt@csmvattenskoterutbildning.se) eller med post till:

RH utbildningar AB

Gällersta 206, 70594 Örebro

Org.nr. 559302-8342

RH utbildningar AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, svara på en begäran från dig eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få skicka information till dig i egenskap av kund eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om RH utbildningar AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av våra tjänster och produkter, transaktionshistorik samt för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas.

Vidare kan RH utbildningar AB komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till våra digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation.

Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär i våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du besöker eller kommunicerar med RH utbildningar AB och andra via RH Utbildningar ABs plattformar, via plattformar som nyttjas av RH utbildningar AB, och i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via mail, telefon eller motsvarande kommunikationsmedel, laddar ned rapporter från RH utbildningar ABs webbsidor eller anmäler dig till nyhetsbrev eller evenemang som RH utbildningar AB anordnar eller rekommenderar.

När du tar kontakt med oss via formulär i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du har en fråga, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och LinkedIn) kan RH utbildningar AB komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Inom RH utbildningar AB behandlar vi personuppgifter för besökare och kunder till RH utbildningar AB som använder våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter om dig främst för att administrera och utföra uppdrag, för redovisnings- och faktureringsändamål, för registerföring av genomförda utbildningar, samt för att administrera utskick av erbjudanden och information till dig. I detalj använder vi dina personuppgifter:

 • För att vi ska kunna administrera vårt avtal med dig och tillhandahålla de produkter och tjänster som vi kommit överens om;
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via telefon, text- och videokommunikation, e-post, formulär och i våra konton på sociala medier;
 • För att säkerställa att den information vi har om dig är korrekt och aktuell;
 • För att administrera marknadsföringsaktiviteter;
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, sociala medier, e-post och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms);
 • För att analysera och gruppera besökare på våra digitala kanaler efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, undersökningar, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från RH utbildningar AB och från våra samarbetspartners samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster;
 • För att behandla betalningar och/eller utbetalningar eller förhindra eller upptäcka bedrägerier;
 • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster; och
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra såväl våra produkter och tjänster, som våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra RH utbildningar ABs rättsliga skyldigheter.

Om du inte varit i kontakt med oss inom en period av 36 månader kommer dina uppgifter att raderas, förutsatt att de inte krävs för att uppfylla andra rättsliga skyldigheter, eller för att registerföra genomförda utbildningar. Exempelvis sparas köpehandlingar i sju (7) år i enlighet med bokföringslagen, och det digitala certifikatet sparas på obestämd tid för att på begäran från berörd kund kunna tillhandahålla utbildningsbevis.

Med barn avses personer under 14 års ålder och med ung person avses personer mellan 14-17 års ålder.

RH utbildningar ABs kommunikation, produkter, tjänster och digitala kanaler riktar sig inte till barn och RH utbildningar AB samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om dessa. Delar av RH utbildningar ABs tjänster riktar sig till unga personer, över 16 års ålder, och personuppgifter om unga personer kan därför komma att hanteras av RH utbildningar AB. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn eller ungdom olovligen lämnat personuppgifter till RH utbildningar AB ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i punkt 1 för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Denna integritetspolicy gäller för information om dig som RH utbildningar AB behandlar. RH utbildningar ABs digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsida uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Om du vill utnyttja någon utav följande rättigheter vänligen kontakta oss via e-post (kontakt@csmvattenskoterutbildning.se) eller med post på adressen som står i punkt 1.

 • Rätt till information: du kan när som helst, få reda på vilken information, om någon, vi har om dig i vårt register och hur vi behandlar dessa. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. RH utbildningar AB kommer att, på din begäran eller när RH utbildningar AB upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information.
 • Rätt till radering/bli glömd: Du kan när som helst begära att vi ska upphöra med behandling av dina personuppgifter samt radera de uppgifter vi har om dig, förutsatt att dessa inte krävs för att uppfylla andra åtaganden eller rättsliga skyldigheter. Om du har anmält dig till nyhetsbrev, prenumerationer eller notifiering av andra uppdateringar och inte vill ha ytterligare kommunikation kan du också avanmäla dig via länken i utskicken.
 • Dataportabilitet: du har rätt att få ut de uppgifter du själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst.
 • Behandlingsinvändning: du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter.
 • Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

RH utbildningar AB ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

RH utbildningar AB kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för RH utbildningar ABs räkning, t.ex. för att tillhandahålla tilläggstjänster, IT-tjänster, betalningslösningar, bokföring eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att RH utbildningar ABs samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Bolag som hanterar personuppgifter för RH utbildningar ABs räkning undertecknar alltid avtal med RH utbildningar AB för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

RH utbildningar AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

RH utbildningar AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt 6.

RH utbildningar AB kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för RH utbildningar ABs räkning, t.ex. för att tillhandahålla tilläggstjänster, IT-tjänster, betalningslösningar, bokföring eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att RH utbildningar ABs samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Bolag som hanterar personuppgifter för RH utbildningar ABs räkning undertecknar alltid avtal med RH utbildningar AB för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

RH utbildningar AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

RH utbildningar AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt 6.

RH utbildningar AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring, spridning och/eller förstörelse.